บริการให้คำปรึกษา

(Consultant)

รับออกแบบ

และจัดหลักสูตรฝึกอบรม

รับเขียนแผนกลยุทธ์

และพัฒนาองค์กร

ติดต่อ

บริษัท โครงการวิชาการ จำกัด (Academic Project Co.,Ltd.)
288/52-53 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0 2521 3639 โทรสาร 0 2551- 4422
.

Search